Noodverlichting

In geval van nood moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers, doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare val. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn.

Net als brandblussers en brandslanghaspels moet de noodverlichting in een gebouw periodiek gecontroleerd worden, zodat ook bij stroomuitval de vluchtwegen snel en veilig te vinden zijn. Steeds vaker worden bedrijven beboet, omdat de noodverlichting niet in orde is. Bij calamiteiten wordt bovendien meer en meer gekeken of u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Diverse normen, wetten en regels gaan over noodverlichting. Zo is er het bouwbesluit, dat samen met de gemeentelijke bouwverordening bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, dat ook in de Arbowet verplicht gesteld is. Daarnaast schrijft de norm NEN 6088 voor welke pictogrammen u moet hebben. Het woord ‘UIT’ mag bijvoorbeeld niet meer. De normen NEN 1010 en NEN 1838 houden zich bezig met de minimale lichtsterkte.

IS CONTROLE VAN NOODVERLICHTING VERPLICHT?

Controle van noodverlichting is zowel volgens de Bouwverordening als de Arbowet verplicht. Niet alleen bij steekproeven door de Arbodienst of brandweer kunt u met een gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

REGELGEVING EN NORMERING

In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting. Deze worden aangevuld door een aantal normen. Op deze pagina worden deze kort toegelicht.

BESLUIT BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting, maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot de noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

ARBO-WET

In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal. Als gevolg van deze regelgeving berust bij de werkgever de verplichting hiervoor zorg te dragen. Zo dient deze onder andere te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Ook noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen. Deze dient een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk te maken.